Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterad info ang Covid-19


Gällande riktlinjer för friidrotten

Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Gäller under juni månad 2021

Nedan återfinns Svensk Friidrotts riktlinjer för hur friidrottsverksamhet bör utformas under perioden.

Viktigt att notera:

 • Riktlinjerna är baserade på de underlag som presenterats av Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet i dagsläget och kan därför komma att justeras om förändringar presenteras.
 • Riktlinjerna är förtydliganden av hur lagar och regleringar och Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd efterlevs inom friidrottsverksamheten, men om en enskild region, lokalt smittskydd, Länsstyrelse eller kommun har infört eller under perioden inför lokala regleringar ska en förening följa dessa i sin verksamhet.
 • Följ även informationsgivningen från Riksidrottsförbundet via deras samlingssida för Coronaviruset och idrottsrörelsen samt deras svar på vanliga frågor.

Bakgrund och inriktning

Minska antalet nya och nära kontakter

De nationella riktlinjerna är utformade för att minska de nära kontakterna mellan människor då det är i samband med dessa som viruset sprids. Alla har ett personligt ansvar att agera för att inte själva bli smittade eller riskera att smitta andra. Som förening är man ansvarig för att verksamheten utformas på ett sätt som följer riktlinjerna. Det är därför allas ansvar att vara uppdaterad om vad som gäller i olika situationer.

Friidrotten är en miljö där människor, som kanske inte ses i vardagen, träffas. Lika glada som vi är för detta i vanliga fall, lika viktigt är det därför att tänka till nu – när det just är den typen av nya kontakter som måste begränsas ännu en tid. Samtidigt som regering och myndigheter nu kommunicerar om möjlighet till öppnande så kommer detta hela tiden vara beroende av hur utvecklingen ser ut gällande smittspridning, vaccinationer och belastningen på sjukvården.

Vi uppmanar där alla att fortsätta att hjälpas åt att agera ansvarsfullt.

Ta hand om varandra och blicka in i framtiden

Träningen, träningstillfällena och tävlingarna är viktiga, oavsett hur gammal man är och vilken gren man utövar. Friidrottens riktlinjer har utformats med fokus på att begränsa smittspridning men att samtidigt se till vilka möjligheter som ändå finns för att bedriva vår verksamhet på ett säkert sätt. 

Även om allt fler nu blir vaccinerade kommer det även fortsättningsvis finnas många, framförallt våra barn och unga, som inte är vaccinerade. Tänk därför på att fortsätta att agera på ett sätt som inte utsätter dig själv eller andra för risker.  

Vi vet ännu inte när vardagen blir helt som vanligt igen men vi ser ljuset i tunneln och uppmanar er att blicka framåt och planera för nya aktiviteter. Behöver ni anpassa er befintliga verksamhet efter de restriktioner som fortfarande råder så finns ekonomiskt stöd att söka via Projektstöd IF. Kontakta kansliet för mer information om detta.    


Riktlinjer för friidrottsaktiviteter under perioden

Friidrottens riktlinjer bygger på de övergripande allmänna råden och innebär att alla, vid alla tillfällen, ska tänka på att: 

 • Stanna hemma och inte delta i eller vara närvarande vid aktiviteter om du är sjuk eller har symptom, eller om någon som du bor med är sjuk eller har symptom. Barn och unga får inte alltid tydliga symptom så det är viktigt att vara extra vaksam om detta.
 • Tvätta/sprita händerna regelbundet och i alla situationer tänka på att hålla avstånd till andra.
 • Inte genomföra onödiga resor i landet eller internationellt, då dessa ofta innebär kontakt mellan människor som annars inte träffas. Nödvändiga resor ska ske på ett säkert sätt och ska inte ge upphov till kontakt med nya människor.
 • Undvika fysisk kontakt med personer som inte är del av den allra närmsta kretsen. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd. Undvik särskilt kontakter som varar mer än 15 minuter.  
 • I största möjliga mån avstå från att vistas i inomhusmiljöer där andra människor samlas. 

Utomhus framför inomhus

 • Friidrottsaktiviteter, för alla åldrar, ska i första hand genomföras utomhus.
 • I de fall inomhusträning bedrivs bör all uppvärmning genomföras utomhus. Detta för att minska risken för trängsel och minska antalet individer som befinner sig inomhus samtidigt.
 • Inomhusträning med individer som vanligtvis inte träffas ska undvikas.
 • Medicinskt motiverad träning, såsom ordinerad rehabilitering, kan genomföras inomhus. Det är då viktigt att detta sker individuellt och att avstånd hålls till andra individer som eventuellt befinner sig på samma plats.

Träning: Håll grupperna små och tänk på att hålla avstånd i alla situationer

 • Träning kan ske i grupp för alla åldersgrupper. Träningen bör i första hand bedrivas utomhus men kan även ske inomhus. Vid all träning ska träningsgrupperna hållas begränsade och större träningsgrupper bör delas upp i mindre enheter. Uppdelning ska då ske innan träningens start, för att undvika trängsel vid samling och avslut. Tänk på att hålla ihop grupperna under hela perioden.
 • Vid träningen ska avstånd hållas till andra och onödiga fysiska kontakter ska undvikas, t.ex. som att dela vattenflaskor och utrustning med andra.
 • Nya aktiva kan välkomnas till verksamheten – i befintliga grupper eller till nya grupper. Bedömningen om detta är möjligt görs dock av varje enskild förening.
 • Omklädningsrum ska inte användas.
 • Vid träning för barn och unga ska medföljande vuxna endast lämna och hämta barnet vid träning så att nya kontakter undviks.

Tävlingar: Tävlingar möjliga för alla åldrar

Resor och träningsläger: Avstå kollektivtrafiken, planera resandet och träna på hemmaplan 

Resor i vardagen

 • Undvik att resa kollektivt till och från friidrottsaktiviteter.
 • Resa till och från tävling ska ske på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Resor till/från tävlingar

 • Planera och genomför resan och vistelse på tävlingsorten inom träningsgruppen, dvs de som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
 • Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
 • Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. bil eller minibuss.
 • Vid längre bilresor samt resor till och från tävlingar över dagen bör flera förare utnyttjas för att minska olycksrisken.
 • Den som behöver resa med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.
 • Tag med och utnyttja handsprit flitigt i samband med resande.
 • Tävlande och ledare kan dela rum inom träningsgrupperna i samband med inkvartering, men ”logementsboende” ska undvikas.
 • Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen. Utnyttjande av kollektivtrafik och sociala kontakter utanför träningsgruppen ska undvikas.
 • De tävlande ska så långt som möjligt ordna måltiderna i anknytning till inkvarteringen.
 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan tävlande och ledare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgrupper sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Man kan hämta sin mat och dryck själva så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan utnyttjas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel.

Friidrottsskolor och träningsläger

 • Friidrottsskolor kan arrangeras under sommaren 2021 och de särskilda riktlinjer som finns för dessa ska då följas.
 • Träningsläger som innebär övernattning eller resor till andra anläggningar där personen vanligtvis inte tränar bör undvikas.
 • Om träningsläger ändå behöver genomföras ska dessa ske i mindre skala och efter noggrann planering och följande rekommenderas:
  • Begränsa i största möjliga mån nya kontakter och större sällskap och blanda inte personer som normalt inte ingår i träningsgruppen och träffas regelbundet.
  • Var noga med smittskydd under resandet till och från platsen. Undvik folksamlingar och restauranger samt följ anvisningar om munskydd och distansering.
  • Undvik bufféer och bo istället i lägenhet där maten kan tillagas på egen hand.
  • Även om vistelsen sker utomlands, följ noga Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att tvätta och sprita händerna samt hålla avstånd.
  • Läs på om vilka lokala restriktioner som gäller på orten och/eller i det besökta landet. Följ lokala föreskrifter om exempelvis munskydd och vistelse i offentliga miljöer.
  • Ha en plan för om någon i träningsgruppen skulle insjukna under resan. Om utomlands, informera er om vilka regler som gäller för individen och hela gruppen i det landet och hur detta eventuellt kan påverka er hemresa.

Utbildningar och föreningsträffar hålls företrädesvis digitalt

 • Utbildningar i UC, distrikt eller föreningar bör under perioden primärt hållas digitalt.
  • Planering för utbildningar längre fram kan ske och dessa ska då företrädesvis planeras för att hållas utomhus och ska ske på ett sätt så att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. Var också noga med att se till anläggningars eller hallars avbokningsregler.
  • Om ett utbildningstillfälle måste genomföras, till exempel för möjliggörandet av en tävling eller av andra särskilda skäl, och det inte kan ske digitalt kan det hållas fysiskt. Detta ska då ske i mindre grupper och företrädesvis utomhus. Avstånd ska alltid kunna hållas mellan deltagarna och mat/fikaservering ska om möjligt undvikas för att minska risken för smittspridning.
 • Styrelsemöten och andra möten i föreningsverksamheten bör under perioden hållas digitalt.
 • Sociala träffar som omfattar andra personer än den ordinarie träningsgruppen ska undvikas eller hållas digitalt.

Om någon i gruppen eller föreningen blir sjuk

 • Om någon – aktiva eller ledare – får sjukdomssymptom (även innan ev. bekräftad covid-19) ska personen inte närvara i verksamheten till dess denne varit helt symptomfri i sju dagar.
 • Vid denna situation ska även gruppen upplösas och inte genomföra gemensam träning. Om ingen annan uppvisar symptom kan gruppen samlas igen efter sju dagar. Under tiden då ingen gemensam träning genomförs kan gruppens medlemmar genomföra egen träning (utan att träffa andra) så länge personen inte känner av några sjukdomssymptom.
 • Det är viktigt att alla är extra vaksamma på sjukdomssymptom då barn och unga kan uppleva diskreta symptom.  

NYA DIREKTIV COVID-19 - STYRELSEN INFORMERAR BESLUT 25 JAN 2021

Riktlinjerna är baserade på de underlag som presenterats av Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet i dagsläget och kan därför komma att justeras innan den 31 mars om förändringar presenteras. Läs svenska friidrottsförbundets riktlinjer här.  

OBSERVERA

 • Ramen för samtliga träningsformer är max 8/grupp exklusive ledare/tränare.
 • Gruppindelning skall ske innan träning för att undvika större samlingar. 
 • Nedan beslut gäller alla MIKs friidrottsgrupper, oavsett ålderstillhörighet.
 • Ritklinjerna kan komma att ändras om nya beslut tas.

UTOMHUS FRAMFÖR INOMHUS

 • Friidrottsträning, för alla åldrar, bör i första hand fortsatt genomföras utomhus. Allt enligt Svenska friidrottsförbundets råd och rekommendationer.

INOMHUSTRÄNING

 • Vid träning inomhus skall all uppvärmning genomföras utomhus!  
 • Gemensamma samlingar skall undvikas genom att dela in stora gruppen i smågrupper innan träningen. Dela gärna in efter skoltillhörighet för att minska nya kontaktytor.
 • Styrelsen uppmanar samtliga att undvika att förlägga all sin träningsverksamhet inomhus. Använd sunt förnuft och träna endast inomhus för teknikträning/när det är nödvändigt. En stor del av träningen kan med fördel genomföras utomhus.
 • Uppdatering 9 februari: Stockholms stad har gett 08fri direktiv att följa de riktlinjer som gäller för kommunal verksamhet, vilket innebär att de måste stänga Sätrahallen för de som är födda 2001 och tidigare. I Mälarhöjdens IK har vi inga aktiva i denna ålder förutom Veterangruppen. Men Veterangruppen får tillsvidare alltså träna utomhus. 

HALLAR

Tträning som bedrivs inomhus ska även där ske i smågrupper om max 8 aktiva exklusive tränare/ledare. Inomhusträning kan från nu genomföras i gymnastiksalar alternativt i Sätrahall.

Gymnastiksal

 • För träning i gymnastiksal sker bokning via gruppadmin/som vanligt. 
 • För träning i gymnastiksal bör max 8 aktiva exklusive tränare vistas inomhus i taget. Förslagsvis får resterande delen av gruppen träna utomhus. 
 • Styrelsen vill påminna om policyn gällande Trygga träningar där tränare inte får vara ensamma med barngruppen, så planera för god tränarnärvaro.

Sätrahall

 • Uppvärmning sker utomhus
 • Eftersom Sätrahall är stor kan en hel träningsgrupp träna inomhus om gruppen delas in i smågrupper i förväg och om smågrupperna sprider ut sig i hallen och genomför parallella träningspass.
 • OBS! För träning i Sätrahall ska önskemål om träningstider skickas till ålderskategoriansvariga varefter önskemålen skickas vidare för godkännande av 08fri. Huruvida träningstiderna godkänns eller ej kommuniceras från ålderskategoriansvarige. Eftersom trycket på Sätrahall är stort kan det hända att träningstider avslås. Ha därför gärna en plan B. 

Här hittar du kontaktuppgifter till respektive ålderskategoriansvarig - Styrelsen – mikfriidrott.se

8 PERSONER ÄR RAMEN

 • Barn och unga kan träna i grupp, men träningsgrupperna får inte vara större än 8 personer/grupp, exklusive tränare/ledare
 • Tänk på att hålla ihop smågrupperna under hela träningen och mixa dem inte/ändra dem inte.
 • Om den ordinarie träningsgruppen är större än åtta personer ska en uppdelning ske innan träningens start, för att undvika trängsel vid samling och avslut. En större träningsgrupp bör därmed inte samlas vid början av träningen för att därefter delas upp i mindre grupper för passets genomförande. 
 • Dela gärna in barnen utifrån vilken skoltillhörighet de har. Allt för att minska nya kontaktytor.

HÄMTA & LÄMNA

 • Medföljande vuxna ska endast lämna och hämta barnet vid träning så att nya kontakter undviks. Vid inomhusträning ska lämning och hämtning ske utomhus.   

Välkomna att höra av er till styrelsen med ev frågor ang ovan.

Hälsningar
styrelsen

 •  
Uppdaterad: 09 JUN 2021 16:35 Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd

SocialaMedier

 

Postadress:
Mälarhöjdens IK Friidrottsförening - Friidrott
c/o Mats Lindroos, Gamla Södertäljevägen 136 a
14170 Segeltorp

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@malarhojde...

Se all info